div idref t> /div idre('#ltlelass="hidden-xsor"tiam-3or"timd-3or"tilg-3.jsaSS" hre/.jsgo ebsmta p="og:imagpt srf="http://www.qtech.vn/imahe/da('#l200.pml" titlTRUNG TÂM PHÂN PHỐIánY MAYẾU1XG ÔNG TY Ty TNTMDVG ÔNG NGHỆ NHẬT THÀNH" l="="TRUNG TÂM PHÂN PHỐIánY MAYẾU1XG ÔNG TY Ty TNTMDVG ÔNG NGHỆ NHẬT THÀNH" /js"ajs"div>t> > t> -> -div idresearche" > /div elass="button-searche"s"div>t> -"div>if]- -div idres('#ationlass="r"tixs-12or"tiam-6or"timd-5or"tilg-4e" S ginộẩmnh gigốc); panjs"br" Giao nCôt Nhn nơi); panj s"div>t -div nlass="smaboxrtechdden-xsor"tiam-3or"timd-4or"tilg-2"> sdiv idreoxrt"ipt> sdiv nlass="f > -h4>Giỏ nCpt> > -ajsspanoidreoxrt-to"ca">0 s ginộẩm(s)1XG0VND); panjs"ajs"div>pt> sdiv nlass="r" contpnpt> > > /div elass="smtty">Giỏ nCunga b BÇn đatrống!s"div>pt> > > -"div> });div>> -"div> sdiv elass="button-hot HCM: 0938 747 681); panj sgo elass="go 2xml" titlipt" src="catalog/view/theme/qtevn/imatelephone200.pml="="e" H nhN Đi: 0988 286 885); panj s"div>t -div idrefollowus_buttonionlass="shdden-smashdden-xsashdden-mfe" t -div idrebutton-fbionlass="shdden-smashdden-xsashdden-mfe" <> < Facept/k if]-
t <> < End Facept/k if]- s"div>t> sdiv idresmabhot HCM: 0938 747 681); panj s"div>t
- t -"div>t> <> <
Tr đac s"ajsaSS" href="http://w://qtech/index.php?route=account/werflisheeidrewerflish-to"ca">Yêu thíQte(0)s"ajsaSS" href="http://w://qtech/index.php?route=account/account">Tài kho gins"ajsaSS" href="http://w://qtech/index.php?route=/cackoutagert"iGiỏ nCs"ajsaSS" href="http://w://qtech/index.php?route=/cackoutagcackout">Thaịto, Bs"ajs"div>if]-s"div>t
- M, MCy chis"ajm > sul ch/stendisplay: "cae; visibility: shdden;">- M, Máy chis"ajm > > > > > > > M, MCy chiếu s"ajs"lijm > > > > M, MCy chiOpcusas"ajs"lijm > > > > M, MCy chiPanascanos"ajs"lijm > > > > M, MCy chi Scays"ajs"lijm > > > > M, MCy chiVg/vscanos"ajs"lijm > > > > M, Máy chi Vivebsks"ajs"lijm > > > > M, MCy chi Epscas"ajs"lijm > > > > > > > > > > > slijsaSS" href="http://w://qtech/vnnmay-ch/Man-ny chidicrevM,nony chiÇnh hiDa/uite v nhApollos"ajs"lijm > > > > slijsaSS" href="http://w://qtech/vnnmay-ch/Man-ny chit"so-tuoalevM,nony chit"so Db/uite v nhApollos"ajs"lijm > > > > slijsaSS" href="http://w://qtech/vnnmay-ch/Man-ny chi3-nyativM,nony chi3or phDb/Lite v nhApollos"ajs"lijm > > > > slijsaSS" href="http://w://qtech/vnnmay-ch/man-ny chidi-doal-exzcrevM,nony chi3or phExzcrs"ajs"lijm > > > > slijsaSS" href="http://w://qtech/vnnmay-ch/pyat-phoi-man-ny chit"so-tuoal-exzcrevM,nony chit"so tt lƝđaExzcrs"ajs"lijm > > > > slijsaSS" href="http://w://qtech/vnnmay-ch/man-ny chide-(at-di-doal-exzcrevM,nony chiÕn ă b,noExzcrs"ajs"lijm > > > > slijsaSS" href="http://w://qtech/vnnmay-ch/man-ny chidicr-exzcrevM,nony chiÇnh hitửoExzcrs"ajs"lijm > > P k chim, Máy chis"ajm > > > > slijsaSS" href="http://w://qtech/phu-coon-ma/may-ch/But-trinhmay-ch"vBútjsrìịny chis"aj > > > slijsaSS" href="http://w://qtech/phu-coon-ma/may-ch/Cap-vga">Cáp thn ch hius"ajs"lijm > > > > slijsaSS" href="http://w://qtech/phu-coon-ma/may-ch/Kh c-trso-ma/may-ch">Kh cjsreos"ajs"lijm > > -"uhtm <Tin Tứ s"ajs"lijif]- B gio H nnhs"ajs"lijm <> <Hỗt hs"ajs"lijif]- Yêu thíQte(0)s"ajs/lijm < <Thaịto, Bs"ajs"lijif]- Liên Hệs"ajs"lij s"uhtms"div>t sdiv idreegamiamaionlass="navbarashdden-mdashdden-l.png
t
- B gio H nnhs"ajs"lijm Tin Tứ s"ajs"lijm Liên Hệs"ajs"lij s"uhtm
g
t
- sli elass="da pdowtivsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-ch" elass="da pdowt-togGooathe/d-togGooreda pdowtivM, Mny chis"ajm sdiv elass="da pdowtega-m">- sdiv elass="da pdowteinnere" sul elass="lish-unch/stfe" slijsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chiinf$(dh.jM, Máy chi Inf$(dhs"ajs"lijm slijsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chieu-">M, MCy chiếu s"ajs"lijm slijsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chiopcusa">M, MCy chiOpcusas"ajs"lijm slijsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chipanascano">M, MCy chiPanascanos"ajs"lijm slijsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chiscay">M, MCy chi Scays"ajs"lijm slijsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chiepsca">M, MCy chi Epscas"ajs"lijm slijsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chibenq"vM, MCy chi BenQs"ajs"lijm s/uhtm s"div>s"div>t P k chim, Máy chis"ajB giCôtư sátá s"ajs"lijm slijsaSS" href="http://w://qtech/boal-den-ma/may-ch">BósáĐèBán MCy chis"ajTư vg cmuam, Máy chis"ajg s"div>t<"div>ts"div>t
t
tsdiv elass=" ijsdiv idreoolumn-lefportlass="Nloat-lefpor"tilg-22or"timd-3oshdden-smashdden-xspnpt> > })div elass="('."ipt> sdiv nlass="('.bhs sdiv nlass="al-mega-mpnpt> > sul elass="('.box-categpnpt> > > slijpt> > > saSS" href="http://w://qtech/8a/may-ch">M, Mny chis"ajpt> > > suljpt> > > slijpt> > > sh2vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chiinf$(dh.jM, Máy chi Inf$(dhs"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > sh2vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chieu-">M, MCy chiếu s"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > sh2vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chiopcusa">M, MCy chiOpcusas"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > sh2vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chipanascano">M, MCy chiPanascanos"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > sh2vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chiscay">M, MCy chi Scays"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > sh2vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNMa/may-ch-Vg/vscanoivM, MCy chi Vg/vscanos"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > sh2vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNvivebsk">M, Máy chi Vivebsks"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > sh2vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chN8a/may-ch-epsca">M, MCy chi Epscas"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > sh2vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chN8a/may-ch-hite/c="vM, MCy chi Hite/c=s"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > sh2vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chN8a/may-ch-benq"vM, MCy chi BenQs"ajs"h2vpt> > > > > s"uhtpt> > > > > slijpt> > > saSS" href="http://w://qtech/manmay-ch"vM,nony chis"ajpt> > > > sulvpt> > > slijpt> > > > > > > slijpt> > > > > > > slijpt> > > > > > > slijpt> > > > > > > slijpt> > > > > > > slijpt> > > > > > > slijpt> > > > > > > s"uhtpt> > > > > slijpt> > > saSS" href="http://w://qtech/cdyira-quat-sat"iCdyira Quatộ ts"ajpt> > > > sulvpt> > > slijpt> > > > > > > slijpt> > > sh2vsaSS" href="http://w://qtech/cdyira-quat-satageyira-t/jsbsk">Cdyira Q/jsbsks"ajs"h2vpt> > > > > s"uhtpt> > > > > slijpt> > > saSS" href="http://w://qtech/phu-coon-ma/may-ch">P k chim, Máy chis"ajpt> > > > sulvpt> > > slijpt> > > > > > > slijpt> > > Cáp thn ch hius"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > Kh cjsreos"ajs"h2vpt> > > > > s"uhtpt> > > > > slijpt> > > saSS" href="http://w://qtech/(atc-tuoal-te/">B giCôtư sátá s"ajpt> > > > sulvpt> > > slijpt> > > > > > > s"uhtpt> > > > > slijpt> > > saSS" href="http://w://qtech/boal-den-ma/may-ch">BósáĐèBán MCy chis"ajpt> > > > sulvpt> > > slijpt> > > BósáĐèBán MCy chi Opcusas"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > BósáđèBm, Máy chi Panascanos"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > BósáđèBm, Máy chi Scays"ajs"h2vpt> > > > > s"uhtpt> > > > > slijpt> > > saSS" href="http://w://qtech/tu-vat-mu0.8a/may-ch">Tư vg cmuam, Máy chis"ajpt> > > > sulvpt> > > slijpt> > > ayo thuêm,nony chi v nhm, Máy chis"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > M, MCy chixem b,sáđás"ajs"h2vpt> > > > > slijpt> > > > > > > s"uhtpt> > > > > s"uhtpt> s"divipts"divipt )div elass="('.-js/iewp-lefpo('."i })div elass="('.bhs )div elass="('.-js/iewppnpt sdiv elass="r" -js/iewppnpt saStargarse_br" k1xg" renofollowRSS" hreymsgr:ssgo ct srage"catalog/view/theme/qtevn/imair" _sk" t.gifipt="strebeyw u: "cae;" t="wid"16RSSe 'ri="16RSl="="Mypt=atdh.ss"s"ajpt sspanot="streoolor: #FF0000;ss/fowe 'ri: bold;">TP. HỒ MAÍ MINH -" panjsbrss"pt sspanotlass=" pan_phoneivMr Quyền/Zcat: 0938 747 681); panjpt s"divipt)"divi<> < )div elass="('.-js/iewppnpt sdiv elass="r" -js/iewppnpt saStargarse_br" k1xg" renofollowRSS" hreymsgr:ssgo ct srage"catalog/view/theme/qtevn/imayahoo.gifipt="strebeyw u: "cae;" t="wid"16RSSe 'ri="16RSl="="ltay-nh.it"corp"s"s"ajpt saStargarse_br" k1xg" renofollowRSS" hresk" t:ew/ay-nh1408?rtia">sgo ct srage"catalog/view/theme/qtevn/imair" _sk" t.gifipt="strebeyw u: "cae;" t="wid"16RSSe 'ri="16RSl="="Mypt=atdh.ss"s"ajpt sspanot="streoolor: #0099ff ;ss/fowe 'ri: bold;">TP. HÀhN ĘI -" panjsbrss"pt sspanotlass=" pan_phoneivMr Cy nh: 0988 286 885); panjpt s"divipt)"divi<> < )div elass="('.-js/iewppnpt sdiv elass="r" -js/iewppnpt saStargarse_br" k1xg" renofollowRSS" hreymsgr:ssgo ct srage"catalog/view/theme/qtevn/imayahoo.gifipt="strebeyw u: "cae;" t="wid"16RSSe 'ri="16RSl="="quyenh cyen1"s"s"ajpt saStargarse_br" k1xg" renofollowRSS" hresk" t:://qtch?rtia">sgo ct srage"catalog/view/theme/qtevn/imair" _sk" t.gifipt="strebeyw u: "cae;" t="wid"16RSSe 'ri="16RSl="="Mypt=atdh.ss"s"ajpt sspanot="streoolor: #FF0000;ss/fowe 'ri: bold;">Zcatả jsrợ 24/7 -" panjsbrss"pt sspanotlass=" pan_phoneivKỹ thu Nh/Zcat: 0909 832 705); panjpt s"divipt)"divi<> < )div elass="('.-js/iewppnpt sdiv elass="r" -js/iewppnpt saStargarse_br" k1xg" renofollowRSS" hreymsgr:ssgo ct srage"catalog/view/theme/qtevn/imayahoo.gifipt="strebeyw u: "cae;" t="wid"16RSSe 'ri="16RSl="="q- Qtvn1"s"s"ajpt saStargarse_br" k1xg" renofollowRSS" hresk" t:://qtch?rtia">sgo ct srage"catalog/view/theme/qtevn/imair" _sk" t.gifipt="strebeyw u: "cae;" t="wid"16RSSe 'ri="16RSl="="Mypt=atdh.ss"s"ajpt sspanot="streoolor: #FF0000;ss/fowe 'ri: bold;">K ịdoath1XGTP. HCM -" panjsbrss"pt sspanotlass=" pan_phoneivS-sctem028 668 191 45); panjpt s"divipt)"divi<> < )div elass="('.-js/iewppnpt sdiv elass="r" -js/iewppnpt saStargarse_br" k1xg" renofollowRSS" hreymsgr:ssgo ct srage"catalog/view/theme/qtevn/imayahoo.gifipt="strebeyw u: "cae;" t="wid"16RSSe 'ri="16RSl="="b-chthao1019"s"s"ajpt saStargarse_br" k1xg" renofollowRSS" hresk" t:://qtch?rtia">sgo ct srage"catalog/view/theme/qtevn/imair" _sk" t.gifipt="strebeyw u: "cae;" t="wid"16RSSe 'ri="16RSl="="Mypt=atdh.ss"s"ajpt sspanot="streoolor: #FF0000;ss/fowe 'ri: bold;">K ịdoath1XGTP. HN -" panjsbrss"pt sspanotlass=" pan_phoneivS-sctem024 629 085 85); panjpt s"divipt)"divi<> < )"divipt)div elass="white_('.es_bottome"s"divipt)"divi )div elass="('.pnpt> )div elass="('.bhs sdiv nlass="('.bo" contpnpt> > )div elass="('.bta duct"ipt> )div elass="ool-lg-4or"timd-4or"tiam-4or"tixs-6pnpt )divvpt>>>>>>>>>>>>>>>>)div elass="og:imag onMo0, y.ho="dmicdrtip('_belst_688img" SonMo0, yui="shdedmicdrtip(mg" vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chiopcusaNEC/may-chiopcusa-sa510.> sgo ct srf="http://w://qtech/vn/image/cache/data/MAYCHIOPTOMA/USTiata/-MAYCH-opcusa-sa510.> >>>>>>> > )div elass="/dyi">sh3vsaSS" href="http://w://qtech/ma/may-chNEC/may-chiopcusaNEC/may-chiopcusa-sa510.> M, Mny chi Opcusa SA510s"ajs"h3vs"divipt> > )div elass="prdevpnpt> > > > 10,00x,000VND> > > s"divipt> > > )div elass="gert"i > s"divipt pt )div elass="d> H chn th đ.VNh"pt C"Côngyệs"Nh"pt srd>DLP1XGMới 2018.VNh"pt - Độ s.VNh"pt srd>3.83.6A0 a Ldocus.VNh"pt .VNr"pt - Độ phân gitốiÇn .VNh"pt srd>SVi XG83.6x 3.) nén WUi XGA920 X 100x).VNh"pt .VNr"pt - Đtư sáins"Nh"pt srd>22.000:1);Nh"pt .VNr"pt Tung i th č b,sáđèns"Nh"pt srd>15.000ân );Nh"pt .VNr"pt 3D T Qtnologys"Nh"pt srd>3D vgi ngCôkchit nốiHDMIs"Nh"pt .VNr"pt KíQtetht lƛc ch hn th đ.VNh"pt srd>27.78 – 304.4th,Qte( 1.2mÇnchin 10m ).VNh"pt .VNr"pt s/rbody"pt s/ry/le"pt > sry/lertlass="attributvpnpt srhsKíQtetht lƛc XGTrọCôt lưs"Nh"pt .VNr"pt s/ri/TrọCôt lưs"Nh"pt srd>3kgs"Nh"pt .VNr"pt KíQtetht lƛc m, Ms"Nh"pt srd>3166x 243.56x 98mm);Nh"pt );Nr"pt s/rbody"pt s/ry/le"pt > sry/lertlass="attributvpnpt srhsTh"Côtin thêm);Nh"pt );Nr"pt s/ri/CgCôkchit nối);Nh"pt srd>HDMI V1.4a x1, Vi -in x1, Vi -out x1, Compowebs x1, Audio-in x1, Audio-out x1, USBngpe-A x1, RS232 x1);Nh"pt .VNr"pt s/rbody"pt s/ry/le"pt > pt s/divipt } s"divipt s"divipt> }> s"divipt s/divipts"divipt s/divipt })div ebsmsc pr ebsmt" typf="https/cama.org/Pa duct"sidrer" chntortlass="ool-xs-12or"tiam-12or"timd-9or"tilg-78pnpt)div elass="('. box-js/iewp-lefpo" )div elass="('.-ooerInt box-jearche" /inputjs" type="t" /dyitlsearche valuitlcsoncappkypty-s.valui = ''g" siztre60"s" > sasidrebox-button-fi="alortlass="button box-button-fi="alovTìm k chims"ajt s"form" )"divims"div>t/>